Jaarplan Inspectie SZW 2020

Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

“2020 wordt een boeiend jaar, waarin we ons als Inspectie weer volop in gaan zetten voor positieve maatschappelijke effecten op gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met boetes en handhavend waar dat nodig is. Maar ook met nalevingscommunicatie, in goede samenwerking met belangenbehartigers en door druk te zetten op de ketens van opdrachtgevers of producenten. En we gaan anders inspecteren. Waarbij niet alleen de overtreding centraal staat, maar we ook breder kijken. Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden. Om zo preventie te bevorderen. Herhaling te voorkomen.”

Lees het volledige voorwoord

Dit Jaarplan Inspectie SZW 2020 beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar – vaak in samenwerking met anderen – resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. 2020 is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022.

Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid. Naast  programmatisch werken is daarbij de beweging ingezet van ‘inspectiestreepjes naar effect’. De focus ligt hierbij op het bereiken van maatschappelijke effecten de komende jaren.

In 17 programma’s wordt gewerkt aan het realiseren van die effecten. Verdeeld over sectorprogramma’s, risicoprogramma’s, stelselprogramma’s en programma’s voor meldingen en verzoeken. (Zie overzicht onderaan deze pagina.)

In 2020 wil de Inspectie met haar personele groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij. Verder moet met de uitbreiding volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders worden deelgenomen. Daarnaast zet de Inspectie intensiever in op de aanpak van arbeids(markt)discriminatie.

In het najaar van 2020 beoordeelt de Inspectie in een midterm review van de meerjarenprogrammering of – en zo ja in hoeverre – bij de risico’s, doelen en ontwikkelingen aanpassingen nodig zijn. En wat dit betekent voor de verdeling van menskracht en middelen.

 

Lees het volledige Jaarplan Inspectie SZW 2020

Meer effect

Speerpunt in 2020 is het realiseren en zichtbaar maken (en meten) van maatschappelijk effect. Dit via de weg van verbeterde naleving van de arbeidswetten, zoals de Wet Minimumloon en minimumvakantietieslag, de Wet Arbeidsvreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie wil zo een eerlijk speelveld voor werkgevers creëren.

Door de inzet van een inspectiebreed Behavorial Insights Team (BIT) geeft de Inspectie bij interventies nadrukkelijker aandacht aan gedragsinzichten. Ook wordt het BIT ingezet om te bepalen hoe er meer effect kan worden behaald uit het openbaar maken van inspectiegegevens (Bureau Bartels, 2019, Effecten openbaarmaking inspectiegegevens Inspectie SZW).

Om een interventie zo effectief mogelijk te maken wordt vooraf rekening gehouden met de motieven van overtreders en inzichten uit de gedragswetenschappen. Daarna is een eerste stap in het meten van effect het inzichtelijk maken hoeveel bedrijven met de ingezette interventies worden bereikt. Geen bereik, dan ook geen effect. Sturen op effect is dus ook sturen op bereik. Een van de doelen daarbij is het realiseren van een verdubbeling van de inspectiedekking op het terrein van eerlijk werk in 2023. Effectonderzoek moet vervolgens laten zien of de interventies effect hebben gehad op het gedrag van werkgevers en werknemers.

In 2020 werkt de Inspectie verder aan het onderbouwen van haar keuzes met beschikbare data. Een van de instrumenten die daarvoor wordt ontwikkeld is de Monitor Eerlijk Werk. Deze geeft inzicht in de mate waarin vormen van oneerlijk werk – zoals onderbetaling, zwart werken, arbeidsuitbuiting en illegale tewerkstelling – voorkomen. Verder worden de risicofactoren in kaart gebracht. In 2020 en 2021 worden voor de monitor (via een representatieve steekproef) 2600 bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Daarnaast gebruikt de Inspectie bestaande interne- en externe databronnen om te komen tot risicoprofielen van werkgevers. En er wordt een misdaad- of criminaliteitsmonitor ontwikkeld, waarin opsporingsinformatie is opgenomen over (criminele) trends, ontwikkelingen, fenomenen of verschijningsvormen.

Aanpak Inspectie SZW 2020

 

De gewenste effecten moeten in deze 17 programma’s worden bereikt:

Meldingen en verzoeken

1. Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk
2. Meldingen en preventie oneerlijk werk

Sectoren

3. Agrarisch en groen
4. Bouw en infrastructuur
5. Transport en logistiek
6. Horeca en detailhandel
7. Schoonmaak
8. Zorg
9. Uitzendbureaus en distributiecentra
10. Industriële arbeid

Thema

11. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
12. Asbest
13. Arbeidsdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting
14. Arbeidsuitbuiting
15. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Stelsel

16. Markttoezicht en certificatie
17. Toezicht SUWI en Sociaal Domein

 

Budget en formatie 2019-2023

Budget Inspectie SZW

(x € 1 miljoen)

2019

2020

2021

2022

2023

Budget uitgaven Inspectie SZW*130,8138,2144,6152.0153,0
W.v. Personeel113,1124,0128,3135,4136,4
W.v Middelen Regeerakkoord17,728,333,841,042,4
(w.v. personeel)15,324,328,635,636.8

*Vanaf 2020 inclusief 2,6 mln voor de uitbreiding van Opsporing Zorg (VWS) en exclusief de binnen het departement beschikbare middelen voor ICT, omdat deze door CIO-SZW per kalenderjaar worden toegekend.

Formatie en Bezetting Inspectie SZW 2019-2023

 

2019

2020

2021

2022

2023

Formatie*1.548,51.568,51.568,51.568,51.568,5

w.v. Opsporing

t.b.v. VWS

69,089,089,089,089,0
Prognose bezetting ultimo jaar1.369,01.424,01.491,01.570,01.568,0

*Vanaf 2020 inclusief 20 fte voor de uitbreiding van Opsporing Zorg (VWS).

Bron: Inspectie SZW 

Scroll naar boven

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.