Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Van Dalen HVK | HSE | Advies

Van Dalen HVK | HSE | Advies is gevestigd te  Huissen (Lemoen 13-b, 6852 DS) en in het Handelsregister geregistreerd (KvK nr. 65001184) . 

Van Dalen HVK | HSE | Advies biedt onderzoek, advies, trainingen en coaching op het gebied van Arbo, Veilig en gezond werken. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op onze website https://www.vandalenhvk.nl en op https://www.vandalentraining, een exemplaar is vrij van kosten bij ons verkrijgbaar en wordt u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Van Dalen HVK | HSE | Advies opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten en/of producten (waaronder trainingen), daaronder mede verstaan het uitbrengen van een offerte en meer in algemene zin: elke partij waarmee Van Dalen HVK | HSE | Advies zakelijke relaties onderhoudt dan wel aan wenst te gaan.
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die van Van Dalen HVK | HSE | Advies de opdracht ontvangt om diensten en/of producten te leveren.
 • Partij: hieronder kunnen worden verstaan Opdrachtgever, Opdrachtnemer Van Dalen HVK | HSE | Advies en overige zakelijke relaties.
 • Opdracht: elk verzoek om diensten of producten te leveren of af te nemen, bijvoorbeeld een training, een onderzoek of een advies. De opdracht kan mondeling worden aangegaan maar zal steeds schriftelijk worden bevestigd.
 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht.

Artikel 2 -Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van Dalen HVK | HSE | Advies en een wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Indien enige bepaling van deze overeenkomst niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen de bedoelde bepaling(en) vervangen door correcte bepaling(en) in lijn met doel en strekking van deze overeenkomst. Hetzelfde geldt voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien.
 • Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of opdrachtnemer zijn niet geldig. De toepasselijkheid wordt door Van Dalen HVK | HSE | Advies uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanmelding en betaling bij open inschrijving opleidingen

 • Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de Van Dalen HVK | HSE | Advies website waar ook akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden. Het invullen van het inschrijfformulier of offerte is een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Van Dalen HVK | HSE | Advies.
 • Iedere deelnemer krijgt een bevestiging van de aanmelding via E-mail. Vervolgens ontvangt de deelnemer enkele weken voor de start van de training nadere informatie.
 • De Opdrachtgever ontvangt na inschrijving op een training een factuur. Pas door betaling van de factuur verwerft de Opdrachtgever zich het recht op deelname aan de training op de opgegeven datum.
 • Verschuldigd cursusgeld dient in ieder geval voor de eerste cursusdag op de rekening van Van Dalen HVK | HSE | Advies te staan. Indien dit niet het geval is, behoudt Van Dalen HVK | HSE | Advies zich het recht voor een deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen.
 • Incompany opleidingen worden 50% vooraf gefactureerd en 50% na uitvoering. Bij langlopende projecten wordt maandelijks gefactureerd.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren.

Artikel 4 – Annulering

 • Mocht de deelnemer door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de opleiding of een deel daarvan, dan dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het secretariaat.
 • Bij annulering langer dan 2 weken vóór de aanvang van de cursus kan € 35,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Bij annulering korter dan 2 weken, maar langer dan 1 weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 week vóór aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de cursist vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • Aan de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Van Dalen HVK | HSE | Advies is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.
 • Een opgegeven deelnemer kan worden vervangen door een collega van hetzelfde bedrijf op voorwaarde dat dit voor aanvang van de cursusdag wordt meegedeeld aan Van Dalen HVK | HSE | Advies . Vervanging na de eerste cursusdag is niet toegestaan. Bij een leertraject kan Van Dalen HVK | HSE | Advies een cursusdag die niet doorgaat vervangen door een dagdeel persoonlijke begeleiding.
 • Voor Incompany opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de opleiding of het onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan 6 weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de opleiding in rekening gebracht.
 • Bij annulering van een opdracht anders dan een training binnen twee weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum wordt 25 % van het afgesproken tarief in rekening gebracht in verband met reeds verrichte voorbereiding en tijdsreserveringen
 • Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever of deelnemers leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies houdt zich het recht voor in bijzondere gevallen zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren, of een deelnemer te weigeren. In geval van annulering door Van Dalen HVK | HSE | Advies heeft de opdrachtgever het recht op teruggave van betaald cursusgeld.

Artikel 5 – Offertes voor overige opdrachten

 • Van Dalen HVK | HSE | Advies brengt voor elke opdracht een exclusieve offerte uit. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, mits anders omschreven. Hierna kunnen aan de offerte geen rechten meer worden ontleend.
 • Tot de offerte behoren de leveringsvoorwaarden. Door ondertekening van de offerte gaat de klant tevens akkoord met de leveringsvoorwaarden.
 • De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

 • Met betrekking tot het open inschrijfprogramma van opleidingen bepaalt en regelt Van Dalen HVK | HSE | Advies de locatie waar de training wordt gegeven en verzorgt koffie, thee etc. conform het op de website gepubliceerde programma. Bij incompany trainingen of projecten wordt dit door de Opdrachtgever geregeld.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits niet strijdig met een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Van Dalen HVK | HSE | Advies is in beginsel bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, tenzij deze bevoegdheid schriftelijk wordt uitgesloten.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren.
 • De opdracht wordt door Van Dalen HVK | HSE | Advies uitgevoerd met inachtneming van wettelijke regels en voorschriften en de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Van Dalen HVK | HSE | Advies is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is noch aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor zou ontstaan.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 • De rechten met betrekking tot alle producten, die door Van Dalen HVK | HSE | Advies in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij Van Dalen HVK | HSE | Advies , voor zover die rechten niet (tevens) aan opdrachtgever of derden toekomen.
 • Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dalen HVK | HSE | Advies niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van leerstof en cursusmaterialen.

Artikel 8 – Prijzen, kosten

 • Prijzen die op de website, in de opdrachtbevestiging of anderszins worden vermeld zijn altijd exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld op de offerte en/of opdrachtbevestiging.
 • Aan een kennelijke fout op de website waarvan redelijkerwijze moet worden aangenomen dat dit een “verschrijving is” is Van Dalen HVK | HSE | Advies niet gebonden.
 • Eventuele kosten die de deelnemer maakt om de locatie te bereiken en om te parkeren komen niet voor rekening van Van Dalen HVK | HSE | Advies .

Artikel 9 – Betaling en zekerheid

 • Facturen worden verstuurd per e-mail. Aanmaningen worden verstuurd per e-mail. Alle genoemde bedragen zijn in Euro, betaling dient in Euro te geschieden.
 • Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Euro’s door overboeking naar een door Van Dalen HVK | HSE | Advies aan te wijzen bankrekening.
 • Bij achterwege blijven van tijdige betaling kan Van Dalen HVK | HSE | Advies de vordering uit handen geven. In dit geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke(incasso)kosten ten laste van opdrachtgever.
 • Geschillen over facturen dienen onverwijld te worden gemeld maar leiden niet tot een recht op opschorting van de betaling.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies is in voorkomende gevallen gerechtigd tot verrekening.
 • Vanaf het moment van ingebrekestelling is de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten die Van Dalen HVK | HSE | Advies dient te maken om de factuur te innen worden voorts in rekening gebracht bij de schuldenaar.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies behoudt zich het recht voor een aanbetaling te verlangen en in bijzondere situaties een volledige betaling vooraf.

Artikel 10 – Garanties en klachten

 • Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Van Dalen HVK | HSE | Advies verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Van Dalen HVK | HSE | Advies  kenbaar te maken binnen dertig dagen na constatering van het feit waarover hij wenst te klagen. Indien deze vaststelling plaatsvindt meer dan 3 maanden nadat het product is (op)geleverd of de dienst is verricht dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij het euvel redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies zal elke klacht direct in behandeling nemen en zo snel en correct mogelijk afhandelen. Bij een terechte klacht is Van Dalen HVK | HSE | Advies bevoegd de klacht op te lossen naar eigen keuze.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens een klacht tenzij dit met Van Dalen HVK | HSE | Advies overeen wordt gekomen. Opdrachtgever is evenmin bevoegd tot verrekening in verband met een gemelde klacht.

Artikel 11 – Overmacht

 • Van Dalen HVK | HSE | Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Dalen HVK | HSE | Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Dalen HVK | HSE | Advies  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 • Van Dalen HVK | HSE | Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Van Dalen HVK | HSE | Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge het handelen of nalaten van cursisten die zich beroepen op de leerstof of de training, tenzij is aangetoond dat die schade mede veroorzaakt zou zijn door opzet of grove onzorgvuldigheid van Van Dalen HVK | HSE | Advies .
 • Aansprakelijkheid van Van Dalen HVK | HSE | Advies voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en reputatieschade is uitgesloten.
 • Een eventueel door Van Dalen HVK | HSE | Advies aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Van Dalen HVK | HSE | Advies  in voorkomend geval door haar verzekering is gedekt. Onder Van Dalen HVK | HSE | Advies zijn in dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Van Dalen HVK | HSE | Advies is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De door Van Dalen HVK | HSE | Advies gewijzigde Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.
 • Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijn schriftelijk aan Van Dalen HVK | HSE | Advies te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, zal Van Dalen HVK | HSE | Advies  met Opdrachtgever overleggen over de redelijkheid van de wijziging, de aard van de bezwaren en de mogelijkheden om de bezwaren weg te nemen. Indien partijen hier niet in slagen en onder voorwaarde dat de wijzigingen substantieel van aard zijn, is Opdrachtgever gerechtigd de reeds gedane boekingen ongedaan te maken en kunnen reeds betaalde facturen voor nog te volgen trainingen op zijn verzoek worden gerestitueerd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Alle rechtsverhoudingen tussen Van Dalen HVK | HSE | Advies en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door uitsluitend Nederlands recht.
 • Indien onoverbrugbare meningsverschillen ontstaan tussen partijen verplichten beide partijen zich om zich tot het uiterste in te spannen het conflict onderling al dan niet met behulp van mediatie op te lossen alvorens zich tot de rechter te wenden. De kosten van een buitengerechtelijke geschilbeslechting komen voor een gelijk percentage voor rekening van beide partijen.
 • Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Van Dalen HVK | HSE | Advies en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Huissen, 31 januari 2019

Scroll naar boven

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.