Gevaarsymbolen gevaarlijke stoffen

Klik op de pijltjes > om te openen

Explosiegevaar

Explosiegevaar
GHS01

 • Ontplofbare stoffen van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4;
 • Zelf ontledende stoffen, Organische peroxiden, type A,

Explosieve producten reageren heftig onder invloed van een vlam, warmte, schok of wrijving en kunnen tot ontploffing komen; ze kunnen ernstige verbrandingen en grote materiële schade veroorzaken.

 • Houd afstand, draag beschermende kleding. 
 • Weghouden van hitten vonken, vuur of andere brandbare stoffen.
 • Niet Roken
Trinitrotolueen (TNT), cellulosetrinitraat, picrinezuur, acetyleen,…
 H200, H201, H202, H203,  H204, H240, H241
Brandgevaarlijk | Ontvlambaar

Zeer Ontvlambaar
GHS02

 

 • Zelf ontledende stoffen en mengsels; organische peroxiden type B, C, D, E en F
 • Pyrofore vloeistoffen, vaste stoffen, gev.cat. 1 (pyrofoor = kunnen spontaan tot verbranding komen)
 • Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels, gevarencategorie 1 en 2 Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, gev.cat. 1, 2 en 3
Producten die gemakkelijk ontbranden in aanwezigheid van een vlam, warmtebron (heet oppervlak) of een vonk.
 • Niet verhitten of in open vuur sproeien.
 • Gebruik vonkvrij gereedschap.
 • In gesloten verpakking bewaren.
 • Niet gebruiken/opslaan in de buurt van warmtebronnen, vonken, vuur.
 • Niet roken.
Methanol, xyleen, styreen, butaan, ether, methaan, propaan, aceton, ethanol, tolueen, acetyleen,…

H20, H222, H224, H225, H228,

Brand bevorderend | Oxiderend

Oxiderende gassen
(GHS03):

 •  gevarencategorie 1
 • Oxiderende vloeistoffen en/of vaste stoffen, gevarencategorie 1, 2 en 3
Oxiderende producten bevorderen sterk de verbranding van brandbare stoffen doordat ze veel zuurstof bevatten. Kan brand of explosie veroorzaken.
 
 • Niet verhitten.
 • Houdt weg van brandbare kleding.
 • In geval van contact met kleding en huid spoelen met water.
 • Hou weg van andere brandbare stoffen
Waterstof- en andere peroxiden, nitraten, permanganaten, geconcentreerd salpeter-, per chloor- en chroomzuur,…

 

H270, H271, H272,

Gases-Under-Pressure

Gassen onder druk
GHS04)

 Samengeperste gassen en/of (sterk gekoelde) vloeibare gassen en/of opgeloste gassen

Dit zijn samengeperste gassen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. Blootstellen aan hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben

 • Kan exploderen bij verhitting, kan brandwonden of verwondingen veroorzaken. 
 • Tegen zonlicht beschermen, draag beschermende handschoenen en kleding en draag bescherming van de ogen en het gezicht

Geconcentreerde zuren en basen: zwavelzuur, zoutzuur, natron-loog, ontstopper, ontkalker, javel,…

H280, H281

Corrosief | Bijtend

Corrosief
(GHS05)

 • Corrosief voor metalen, gevarencategorie 1
 • Huidcorrosie, gevarencategorieën 1A, 1B, 1C
 • Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1

Bijtende producten tasten bij contact het levend weefsel aan.Ze vernietigen de huid en de slijmvliezen en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken. Sommige stoffen zijn corrosief voor metalen

 • Draag handschoenen

Geconcentreerde zuren en basen: zwavelzuur, zoutzuur, natron-loog, ontstopper, ontkalker, javel,…

 H314, H318

Giftig

Giftige stof
(GHS06)

 Acute toxiciteit (oraal, dermaal, bij inademing), gevarencategorie 1, 2 en 3

Product kan bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleveren en dodelijk zijn. Dit zijn producten voor de industriële markt, die u in de supermarkt of bouwmarkt niet zo snel aantreft.

 

 • Voorzichtig hanteren.
 • Niet eten/drinken tijden gebruik.
 • Niet inademen, vermijd contact met de huid.
 • Gebruik beschermingsmiddelen.
 • Achter slot bewaren

 

Xyleen, tolueen, styreen, ammoniumchloride, per chloorethyleen, lijm, oplosmiddelen uit verf en lak, houtbeschermingsproducten, reinigingsproducten

H300, H301, H310, H330, H331

Schadelijk

Schadelijke stof
(GHS07)

 •  Acute toxiciteit (oraal, dermaal, bij inademing), gevarencategorie 4
 • Huid- en/of oogirritatie, gevarencategorie 2;
 • Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1
 • Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling), gevarencategorie 3
 • Irritatie van de luchtwegen en/of narcotische werking

 

Het gezondheidsgevaar van deze producten is minder ernstig dan bij giftige en bijtende stoffen en bij stoffen met een lange termijn gezondheidsgevaar. Sommige producten met zo’n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn. Een schadelijk product kan zeer gevaarlijk worden als de dosis hoog genoeg is. ( Via contact met de huid, inademing, inname via de mond)

 • Niet aanraken en/of inademen.
 • Vermijd huid en oogcontact.
 • Voorkom lozing in het milieu

Xyleen, tolueen, styreen, ammoniumchloride, per chloorethyleen, lijm, oplosmiddelen uit verf en lak, houtbeschermingsproducten, reinigingsproducten

H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335, H336

Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn

Lange termijn gezondheidsgevaar 
(GHS08)

 •  Sensibilisatie van de luchtwegen; Aspiratiegevaar (verstikking), gevarencategorie 1;
 • Mutageen, Kankerverwekkend en/of voortplantingstoxiciteit, gev.cat. 1A, 1B, 2
 • Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige en/of herhaalde blootstelling), gev.cat. 1,

Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting.
Hier gaat het om kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen die de celdeling, het erfelijk materiaal of het ongeboren kind schade toebrengen.

 • Niet aanraken of inademen. Het effect kan pas jaren later duidelijk worden
Methanol, benzeen, tolueen, methyleen-chloride kwik, koolmonoxide, ethyleenoxide,..

H341, H351, H361, H371, H373

Milieugevaarlijk

Milieugevaarlijk
(GHS09)

 •  Gevaar voor het aquatisch milieu 
 • acuut gevaar categorie 1 
 • chronisch gevaar categorieën 1 en 2

Producten die – als ze in het milieu terecht komen – schadelijk zijn voor de organismen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken

 • Niet lekken tijdens het gebruik.
 • Afval en resten in een aparte afvalcontainer en inleveren bij containerpark.
 • Voorkom lozing in milieu.

PCB’s, oplosmiddelen,… organochloorverbindingen, zouten van zware metalen (kwik, cadmium, chroom, …

 
 

H400, H410, H411

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.
Kosten: € 225,00 (excl. btw). Inclusief lesmateriaal en 1 jaar gratis toegang tot de online kennisbank.

Gebruikers Afmelden

Vul onderstaande gegevens in en wij zullen z.s.m de gebruiker voor u afmelden
I.v.m. gegevensbescherming kunt u zelf geen gebruikers verwijderen.

 *Wij kunnen gebruikers helaas niet met terugwerkende kracht verwijderen.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.