FAQ

Meest gestelde vragen en antwoorden

Preventiemedewerker

Meest gestelde vragen over de preventiemedewerker

Als het bedrijf maximaal 25 werknemers heeft, dan kan ook de werkgever zélf de preventietaken uitvoeren.

Dit kan een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld, of een vaste medewerker die deze functie ernaast doet.

Bij kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) mag ook de werkgever als preventiemedewerker optreden.

De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie moet met instemming van de OR of PvT moet plaatsvinden.

 • Bedrijven met méér dan 25 werknemer moeten een medewerker aanwijzen als preventiemedewerker.
 • Bij bedrijven met maximaal 25 werknemers in dienst mag de directeur zélf de preventiemedewerker zijn.
  Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er echt geen mogelijkheden zijn om de preventiemedewerker binnen het bedrijf aan te wijzen.
  De keuze voor één of meerdere preventiemedewerkers en de positie van de preventiemedewerkers in de organisatie hebben de instemming van de ondernemingsraad nodig (art. 27, lid 1 t/m 3 van de WOR).
  Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangewezen, over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  De preventiemedewerker voert de taken uit met behoud van zijn/haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
 • De preventiemedewerker heeft benadelingsbescherming (hiermee wordt bedoeld dat een werknemer niet vanwege zijn/haar functie als preventiemedewerker benadeeld mag worden door de werkgever), net zoals leden van de ondernemingsraad.
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
 • Een advies van de preventiemedewerker aan de OR of PVT moet via een kopie aan de werkgever gezonden worden.
 

Specifieke inhoudelijke taakeisen voor ‘preventiemedewerkers’ (art. 13, lid 7 Arbowet) zijn:

 • het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak);
 • het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de OR of de PVT;
 • het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst;
 

Er bestaat geen wettelijke plicht tot het volgen van een opleiding voor preventiemedewerker. Maar de wet zegt wél dat de preventiemedewerker zijn taak ”naar behoren” moet kunnen uitvoeren. Zeker als de preventiemedewerker weinig of geen kennis heeft van arbeidsomstandigheden dan is het volgen van een preventiemedewerker-opleiding aan te bevelen. Bij de toetsing van uw RI&E zal de arbodienst of de arbodeskundige u hierover kunnen adviseren.

Ook hebben de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PvT of betrokken medewerkers.

Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken, en zijn zo beter betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie:
De risico’s die werknemers in het bedrijf lopen, moeten worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin staat ook hoe de medewerkers tegen deze risico’s beschermd worden. In zo’n inventarisatie staat of de veiligheid en gezondheid in gevaar komen door bijvoorbeeld instabiele steigers, explosiegevaar, een lawaaiige omgeving of te lang aan een beeldscherm werken. De RI&E moet ter toetsing worden voorgelegd aan een arbodienst of gecertificeerde deskundige.

Plan van Aanpak:
Onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. Hierin wordt aangegeven wat het bedrijf tegen deze risicovolle situaties doet. Dit kan gaan om het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vervangen van schadelijke machines, maar ook om het geven van goede voorlichting.

Preventiemedewerker:
De werkgever is verplicht om een van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. Heeft het bedrijf 25 of minder werknemers in dienst, dan mag de werkgever zelf als preventiemedewerker functioneren.

Dat kan een specialist zijn die speciaal voor deze functie is aangesteld. Ook medewerkers kunnen deze taak op zich nemen, maar zij moeten uiteraard wel over de kennis en kunde beschikken om de preventietaken goed uit te voeren.

RI&E

Meest gestelde vragen over de RI&E

RI&E plichtig?

Klik op de afbeelding voor een vergroting

RI&E toetsen?

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Volgens artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet een RI&E in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • de RI&E moet compleet zijn (voorkom dat bijvoorbeeld werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers over het hoofd worden gezien);
 • de RI&E moet betrouwbaar zijn (dus de situatie eerlijk weergeven);
 • de RI&E moet actueel zijn (de huidige stand van zaken weerspiegelen) en, zodra de situatie daartoe aanleiding geeft, worden geactualiseerd;
 • de RI&E moet op schrift staan;
 • een afschrift moet aan de personeelsvertegenwoordiging (bijv. de Ondernemingsraad, OR) worden overhandigd;
 • de RI&E moet door elke werknemer kunnen worden ingezien.

In de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Dus een wettelijke verplichting is er niet, toch doet u er verstandig aan om de RI&E en de Plannen van Aanpak, zeker voor een termijn van 5 jaar te bewaren. De belangrijkste reden hiervoor is dat het bedrijf bij een (civielrechtelijke) aansprakelijkheidsclaim (bijv. een schadevergoeding van een werknemer) moet kunnen aantonen dat het voldaan heeft aan de zorgverplichting richting de werknemers.

Ook Inspectie SZW kan naar de RI&E vragen tijdens een bedrijfsbezoek

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (art. 5, lid 4) moet een ondernemer over een actuele RI&E beschikken. Wat actueel is, is afhankelijk van een aantal factoren. In ieder geval van ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Als u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in uw bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. U inventariseert dan opnieuw welke risico’s er in uw organisatie spelen.

Anderzijds kunnen ook ontwikkelingen in wetgeving een reden zijn om uw RI&E aan te passen.

In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende Plan van Aanpak aantoonbaar actueel te houden.

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel blijft. Dus moet een RI&E worden aangepast bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet). Voorbeelden zijn: inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken.

Ook als nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet de RI&E daarop worden aangepast.In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende Plan van Aanpak aantoonbaar actueel wordt gehouden.

In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

Ja, iedere werkgever in Nederland is verplicht een RI&E uit te voeren. Het maakt hierbij niet uit of het bedrijf in een huurpand is gevestigd. Indien er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand, is de werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor het oplossen van deze knelpunten.

In de praktijk blijkt dat huurders zich tot de verhuurder richten wanneer er knelpunten uit de RI&E naar voren komen die betrekking hebben op het pand. In de huurovereenkomst is vaak geregeld wie voor dergelijke knelpunten verantwoordelijk is.

Elke werkgever is verplicht een eigen RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak. Dat er meer bedrijven in één pand gevestigd zijn maakt hierbij niet uit. Uit de RI&E en het plan van aanpak kunnen punten komen die zowel individueel als gezamenlijk geregeld moeten worden.

Het is bovendien niet alleen aan te raden, maar ook verplicht dat de diverse werkgevers samenwerken bij de tot stand komen van hun eigen bedrijfsRI&E. Meer hierover staat in Artikel 19 van de Arbowet.

Ook zijn sommige verantwoordelijkheden vastgelegd in het huurcontract, bijvoorbeeld m.b.t. brandveiligheid. De huurders kunnen de verhuurder hier op aanspreken.

Wie heeft welke verantwoordelijkheid bij het opstellen van de RI&E, het toetsen en het uitvoeren van de RI&E met het plan van aanpak?
Hoe we het ook wenden of keren, uiteindelijk is de werkgever verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak. Als er zaken rond die RI&E niet goed gaan dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgever kan de RI&E natuurlijk geheel zélf uitvoeren, maar in veel bedrijven is deze taak neergelegd bij de preventiemedewerker.

Indien een bedrijf een RI&E en plan van aanpak heeft gemaakt moet deze RI&E en plan van aanpak voor een onafhankelijke toetsing worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

De arbodienst/arbodeskundige stuurt het resultaat van deze toetsing niet alleen aan de werkgever, maar ook aan de OR of de PVT. Het advies van de arbodeskundige kan tot een aanpassing in de RI&E en het plan van aanpak leiden. De aangepaste RI&E en het plan van aanpak worden voorgelegd aan de OR of PVT ter instemming. Na instemming van de OR of PVT gaat de werkgever met hulp van de preventiemedewerker aan de slag met het plan van aanpak.

De Inspectie SZW kan de werkgever vragen om de RI&E en het plan van aanpak. Als daarin is afgeweken van het advies van de arbodienst of arbodeskundige, zal Inspectie SZW vragen om de motivatie: Wat zijn ze overwegingen van de werkgever geweest om af te wijken van het advies van de arbodienst of arbodeskundige. Alleen Inspectie SZW kan de werkgever dwingen om bepaalde maatregelen te treffen.

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets verandert in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing of ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers.

In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.

Een bedrijf komt in aanmerking voor toetsingsvrijstelling wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Bij het bedrijf werken maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen).
Voor het opstellen van de RI&E wordt gebruikt gemaakt van een branchespecifiek RI&E-instrument dat is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbo-deskundige.
Het bedrijf valt onder de betreffende branche.

De wetgever kijkt naar het aantal arbeidsovereenkomsten en dus niet naar het aantal FTE’s. Ook stagiaires worden hierin meegeteld.

Holdings, BV’s en Vestigingen
Voor bedrijven, werkmaatschappijen en zelfstandige BV’s die onderdeel zijn van een Holding of voor vestigingen van een grotere organisatie geldt dat wanneer het bedrijf of vestiging een autonome verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot investeringsbeslissingen en/of een eigen budget heeft voor arbo met eigen sturingsmogelijkheden, het aantal werknemers in bedrijf of vestiging geteld wordt. Worden dit soort beslissingen op hoger niveau genomen, dan telt men het aantal werknemers van de totale organisatie of vestiging. Dus ook bij vestigingen van een grotere organisatie telt men in dat geval de werknemers van de hele organisatie.

 

Inleen/detachering van personen:
Wanneer het inlenende bedrijf bepaalt hoe de ingeleende of gedetacheerde medewerkers exact werken, wat er gedaan moet worden, hoe er gewerkt moet worden etc. dan dient het inlenende bedrijf deze medewerkers te beschouwen als ‘gewone’ werknemers. Dit betekent dat het bedrijf verplicht is voor de werkzaamheden van deze medewerkers een RI&E op te stellen en dat deze ook meegeteld moeten worden voor het bepalen van het aantal werknemers. Werken de inleenkrachten of gedetacheerde medewerkers min of meer autonoom, dan worden de medewerkers meegeteld bij het detacheringsbedrijf.

 

Inhuur van bedrijven:

Bedrijven die worden ingehuurd zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een RI&E voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: de inhuur van bedrijven die regelmatig het kopieerapparaat onderhouden of het inhuren van een loodgieter. De onderhoudsmensen van het kopieerapparaat en de loodgieter tellen niet mee bij het bepalen van het aantal mensen in het bedrijf.

 

Bij wisselende aantallen in een jaar:
Er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal personeelsleden per jaar. Daarbij geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal daadwerkelijke personen

Online Toolbox

Meest gestelde vragen over de Online Toolbox

Ja zeker, u kunt deze vrijblijvend aanvragen. U ontvangt dan van ons een inlog waarmee u zelf een online toolbox kunt maken en het dashboard voor de coördinator kunt bekijken en proberen. 

Liever persoonlijke uitleg? Hiervoor komen we vrijblijvend bij u op locatie.

Je ontvangen van ons een welkomstmail waarin je persoonlijke inloggegevens zoals je gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt.
Mocht je deze niet hebben ontvangen dan kan het zijn dat deze is de spamfolder terecht is gekomen.

U sluit een abonnement af voor een periode van 1 jaar. Het abonnement wordt naar uw voorkeur ingericht; 

 • U kiest vooraf het aantal toolboxmodules en de frequentie. Bijv. elke kwartaal 1 toolbox
 • U kiest vooraf de toolboxonderwerpen 
 • U bepaald het aantal licenties (gebruikers) dat u nodig heeft.

Hiermee heeft u tevens de jaarplanning op orde. Na circa 10 maanden zullen wij contact met u opnemen voor een eventuele verlenging. 
Licenties zijn altijd persoonsgebonden en in verband met de borging voor uw VCA certificering onderling niet uitwisselbaar.

Wij maken gebruiken van twee licenties:

 1. Jaarlicentie:  Vaste medewerkers volgen gedurende een jaar de door u gekozen onderwerpen en het aantal toolboxen. 
 2. Flexlicentie:  Tijdelijke  medewerkers volgen per periode (bijv. elke kwartaal) een toolboxmodule.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Meestal wordt deze afgestemd op de risico’s die bijvoorbeeld uit uw RI&E of andere audit naar voren zijn gekomen.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en een functiematrix.

Ja, u kunt deze zelf uitkiezen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de VCA-verplichting of een andere certificering kiest u per jaar de frequentie van het gewenste aantal toolboxen. Op basis hiervan sluit u per medewerker een jaarlicentie af.

Het is mogelijk dat wij u hierin adviseren, wij vragen u dan naar o.a. de RI&E en/of een functiematrix.

Jazeker, dat is mogelijk.

We hebben hiervoor 3 opties, bekijk onderstaand afbeelding voor een schematische weergave:

 • Standaar; een enkel team 
 • Optie 1; meerdere teams
 • Optie 2; meerder teams èm locaties 

klik op een afbeelding voor een vergroting

  

Ja, dat kan. De coördinator heeft het beheer over de hele organisatie, een teamleider heeft alleen het beheer over zijn/haar team.

 • Een coördinator kan aan alle teams zowel teamleiders als teamleden toevoegen én verwijderen. De coördinator kan van alle teams rapportageoverzichten downloaden.
 • Een teamleider kan alleen in het eigen de team medewerkers (teamleden) toevoegen en verwijderen. De teamleider kan alleen rapportageoverzichten downloaden van het eigen team.

klik op een afbeelding voor een vergroting

  

Ja, dat kan. Het mogelijk dat een coördinator de toolboxen zelf ook volgt. De resultaten worden dan ook opgenomen in de rapportages. 

Ja, de toolboxen zijn zowel op een computer, iPad, tablet of mobiele telefoon uit te voeren.

Let op! Men moet wel de beschikking hebben tot het internet.

Ja dat kan. Tijdelijke medewerkers krijgen hiervoor een tijdelijke registratie, welke maandelijks (buiten het abonnement) aan u gefactureerd wordt. 

Ja, het is zeker mogelijk dat er binnen een bedrijf verschillende toolboxen worden afgenomen. Niet elke functie heeft immers dezelfde risico’s.  

De module registreert automatisch per onderdeel (Wetgeving, Feiten, Risico’s, Inventarisatie, Beheersmaatregelen, Goede Praktijk, Discussie, Kennistoets) wanneer en hoelang er activiteit gemeten is. Tevens moet de werknemer een onderdeel als voltooid markeren alvoren ze verder kunnen in de module. 

Dit geldt ook voor video’s, de medewerker kan pas verder in de module nadat het filmpje helemaal afgekeken is. Deze kan tussentijds niet handmatig verder gespoeld of gepauzeerd worden, bij het wegklikken naar een ander venster zal het filmpje pauzeren. De module kan pas als voltooid gemarkeerd worden als het filmpje afgelopen is. 

Wij hebben per gebruiker (per licentie) een naam en een e-mailadres nodig. 

Ja, na het aanmelden ontvangen uw medewerker(s) een welkomstmail van ons waarin hun persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt.

Afhankelijk van het aantal toolboxen dat uw organisatie heeft afgesloten, ontvangen medewerkers een mailnotificatie als er een nieuwe toolboxmodule geactiveerd wordt. Dit varieert meestal van 4 toolboxen per jaar tot maximaal 10 toolboxen per jaar.

Zodra medewerkers na de activatie van een nieuwe toolboxmodule deze in de eerste week van de maand (nog) niet hebben voltooid, dan ontvangt de betreffende medewerker van ons een reminder per email.
Heeft een medewerker alles netjes voltooid? Dan ontvangen zij geen email.

Ja, wij kunnen bijv. maandelijks de werknemers die een toolbox (nog) niet hebben gestart of  volledig hebben voltooid een reminder sturen. Dit doen wij altijd in de eerste week van de maand.

Ja zeker. We hebben hiervoor een speciaal een support button, waarmee je je vragen kunt stellen, zoals bijvoorbeeld  technische vragen als een storing, een inlog probleem of een niet goed werkende link, etc..

Voor support geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Vragen over veiligheidsissues moeten direct worden gesteld aan de projectleider/leidinggevende  of de preventiemedewerker op locatie.

Het dashboard is een (besloten) omgeving specifiek voor uw bedrijf ingericht en alleen toegankelijk voor uw medewerkers. Hier vind u onder andere uw bedrijfslogo, het veiligheidsreglement, mededelingen,  het toegewezen team en de bijhorende toolboxmodules.

Medewerkers krijgen via hun eigen inloggegevens toegang tot een gepersonaliseerd dashboard. Vanuit hier starten zij de Online Toolboxen.  Tevens hebben ze vanuit hier inzage in hun eigen resultaten.

De coördinator krijgt tevens toegang tot een rapportage dashboard, waar o.a. de statistieken en resultaten van alle medewerkers terug te vinden en te downloaden zijn. 

Hiermee wordt inzichtelijk of de werknemer de inhoud van de toolbox begrepen heeft en deze ook kan terugkoppelen in de vorm van kennis/casus vragen. 

De Arbowet, artikel 8, noemt geen frequentie of aantal te houden toolboxmeetings. De werkgever moet de werknemer(s) voldoende voorlichten voor de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verboden risico’s en maatregelen.

Welke onderwerpen dit zijn kan onder andere voortkomen uit de bedrijfs-RI&E of functie-RIE, werkplek-inspecties of vanuit wensen van de medewerkers.

De VCA-norm heeft het in eis 4.1 over “VGM-bewustzijn” en de bevordering hiervan op regulier overleg en via toolboxmeetings. De benoemde frequentie van 4x per jaar (VCA*) en 10x per jaar (VCA** en petrochemie) is meestal geschikt. 

Bij uitzondering kan dit op een andere wijze worden georganiseerd dan een reguliere bijeenkomst, mits onderbouwd door het bedrijf. Hierbij geldt wel een minimum aantal contactmomenten van 50% van de hierboven genoemde frequentie. 

Arbowet en de VCA geven aan: “relevante VGM-onderwerpen, wijzigingen in VGM regels en voorschriften, en relevante aandachtspunten uit onderzoeken van VGM-incidentmeldingen en inspecties”. Welke onderwerpen dit zijn, kan onder andere afgeleid worden  vanuit:
 • bedrijfs-RI&E,
 • functie-RI&E
 • werkplek inspecties
 • of vanuit wensen van de medewerkers

Wij beschikken over een zeer uitgebreide databank met inmiddels > 75 toolboxonderwerpen. Mocht het door u gewenste toolboxonderwerp er niet bij staan dan kunt u deze bij ons aanvragen. 

De toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers, dit is standaard 365 dagen.

Bijv.: U heeft een abonnement afgesloten met als ingangsdatum 15 februari, dan krijgen medewerkers met een jaarlicentie 365 dagen toegang. Dus in dit voorbeeld heeft men toegang t/m 14 februari van het volgende jaar.

De voltooide toolboxen blijven gedurende de looptijd van het abonnement toegankelijk voor de werknemers met een jaarlicentie, dit is standaard 365 dagen. Zo kunnen medewerkers later nog eens terugkijken.

Afhankelijk van of u uw abonnement verlengt, worden gebruikersresultaten (en/of gegevens) als volgt behandeld:

 • Zodra het abonnement is verlopen en niet wordt verlengt zullen alle gebruikersgegevens, inclusief alle gebruikersresultaten, na 30 dagen automatisch definitief worden verwijderd. 
 • Zodra het abonnement wordt verlengt krijgen uw medewerkers nog 30 dagen de tijd om eventuele niet voltooide toolboxen alsnog te voltooien. Wij stellen dan een jaaroverzicht voor u. 
  Hierna zullen wij alle toolboxmodules resetten, hiermee zullen ook de behaalde resultaten worden verwijderd, alvorens wij het abonnement verlengen.

In beide gevallen zullen wij dus de gebruikersresultaten definitief resetten en/of verwijderen. Dit houdt in dat wij deze niet meer kunnen herstellen

Scroll naar boven

Inschrijving Training Preventiemedewerker | Online Classroom

Vul onderstaande gegevens zo zorgvuldig mogelijk in, een deel hiervan wordt vermeld op je certificaat.

Gebruiker wijzigen

U moet ingelogd zijn om het formulier te verzenden.

Support aanvraag

Voor vragen over veiligheidsissues ga je direct naar de projectleider/leidinggevende op je locatie of de preventiemedewerker.
Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.

Support aanvraag

Voor technische vragen (bijv. een storing of een niet goed werkende link, etc.) geldt: Vragen/meldingen die op werkdagen tot 17.00 uur bij ons binnenkomen zullen diezelfde dag nog in behandeling* worden genomen.

*In enkele gevallen kan het voorkomen dat een probleem niet dezelfde dag opgelost kan worden. Wij zullen u hier altijd van op de hoogte stellen.